ตัวอักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้


การศึกษา
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติสมาชิกในกลุ่ม

1.นายภุมรินทร์ ชิณบุตร 554189057 (หัวหน้า)
2.นายศักรินทร์ กออ่อน 554189083 (เลขา)
3.นายกฤษดา มีบำรุง 554189084 (เลขา)
4.นายพลากร สุระอุดร 554189087 (ผู้จัดการส่วนตัว)